Saturday, 2 June 2018

Литературни Искри 2018 part II

      Меѓународен Поетски Фестивал  Литературни Искри - Гостивар


One more poem, read at Festival and published on Festival Facebook page:


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

jedan od onih dana
sa predstavom o nasilju
u stvarnom životu
razrogačila je zenice
obuhvatila nečiji vrat
i počela da steže
čupajući teme noktima
ulazeći pod kožu sve dublje
a onda je izustila
nešto kao:
„zabranjeno je vršiti nasilje
nad ženama“
optužujući me za gušenje

dok hvatam gutljaje kiseonika
pokušavam pojmiti
hertu müller
....tako psećoglavo nezgrapno
i istovremeno gušterski nežno
kao sadašnjost

u abecedi straha
iz koje želim izaći

__________________________

11.53 am – 11.58 am
1. decembar 2017.
petakAutor:
Vladimir Milojković


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

еден од оние денови
со претстава за насилство
во реалниот живот
ги проширила зениците
обграбила нечиј врат
и почнала да стега
кубејќи го темето со ноктите
вовлекувајќи се сè подлабоко под кожа
а потоа изустела
нешто како:
„забрането е да се извршува насилство
врз жените“
обвинувајќи ме за давење

додека ги фаќам голтките кислород
се обидувам да ја сфатам
херта милер
... така песјоглаво несоодветно
а истовремено и гуштерски нежно
како сегашноста

во азбуката на стравот
од која сакам да излезам

__________________________

11.53 – 11.58
1. декември 2017 год.
петок


Препев од српски: Елена Пренџова

No comments:

Post a Comment